lista
Životní prostředí

VIZE:
Zelené město maximálně využívající a podporující alternativní zdroje energie a chránící přírodní zdroje na svém území pro udržení dobrých životních podmínek pro všechny živé bytosti.

VÝCHODISKA:
Budeme usilovat o zachování a rozvoj stávající zeleně s důrazem na urychlené řešení starých ekologických zátěží, rozumný rozvoj a podporu alternativních zdrojů energie a výchovu obyvatel k ochraně životního prostředí.

 • Nepřipustíme ničení územních a kulturně historických hodnot stále ještě krásného kladenského okolí.
 • Prověříme možnosti ovlivnění způsobu hospodaření v příměstských lesích, aby nedocházelo k plošnému mýcení a vzniku pasek. Příměstský les má sloužit především k rekreaci a ne k produkci ekonomického profitu.
 • Budeme usilovat o další snižování množství prachových částic v ovzduší a o snížení hlučnosti. Jde o přímé ohrožení zdraví obyvatel.
 • Budeme prosazovat řešení, které by zabraňovalo odvodu dešťových vod z území města, podporovat vznik ploch pro zasakování v rámci nové výstavby, prosazovat opatření, která zvýší retenci vody v území.
 • Prověříme smlouvy s firmami pečujícími o zeleň v Kladně a vyhodnotíme jejich plnění a kvalitu objednaných služeb.
 • Uděláme všechno pro likvidaci stávajících a zamezení vzniku nových černých skládek.
 • Rozšíříme možnosti ukládání tříděného odpadu a zajistíme jeho častější odvoz.
 • Zvýšíme informovanost veřejnosti o legálních možnostech likvidace odpadů.
 • Rozšíříme oblasti sběru biologicky rozložitelného odpadu.
 • Podpoříme vznik komunitních kompostérů v sídlištích s cílem snížit ukládání biologického materiálu do směsných kontejnerů a podpořit komunitní život.
 • Nepodlehneme tlaku investorů k přednostní a pro ně levnější realizaci záměrů na tzv. „ zelené louce“.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci a naplňování průmyslové zóny Koněv a dalších nevyužitých starých průmyslových zón.
 • Nepodpoříme vznik dalších obchodních center a dalších projektů bez vypracování kvalitní urbanistické a architektonické koncepce a bez konzultace s odborníky na životní prostředí.
 • Budeme usilovat o rozšiřování městské zeleně.
 • Prověříme možnost oddělení průmyslových zón zelenými pásy. V rámci revitalizace areálu Poldi se k tomu nabízí jedinečná příležitost.
 • Chceme co nejvíc zapojit veřejnost. Je potřeba, aby si lidé uvědomovali spoluzodpovědnost za životní prostředí.
 • Chceme podporovat a zlepšit ekologickou výchovu dětí. Centrum ekologické výchovy na Čabárně bude mít naši plnou podporu.
 • Pejskařům důrazně připomeneme, že je jejich povinností po svých psech uklízet. Využijeme maximální možnou výši postihů v rámci platných předpisů. Zasadíme se také o vybudování výběhů pro psy na sídlištích a o rozšíření množství stojanů a košů na exkrementy.
 • Budeme se zasazovat a podporovat rozvoj dopravy s alternativním pohonem. Vozidla magistrátu postupně převedeme na elektrickou energii. Podpoříme vybudování dobíjecí stanice.
 • Budeme důsledně posuzovat umisťování alternativních zdrojů elektrické energie, aby nedocházelo k dlouhodobému nebo nenávratnému poškozování krajinného rázu okolí města.
 • Podpoříme vznik střešních zahrad pro zvýšení zadržení vody v krajině a pro zlepšení klimatu ve městě v horkých letních měsících.
lista