lista
Vzdělávání

VIZE:
Máme vizi vzdělávání jako celoživotního osobního růstu. Vzdělávání odpovídající 21. století a naplňující potřeby všech zúčastněných ve vzdělávacím procesu. Škola jako prostor setkávání napříč odlišnostmi, ve kterém se žáci mohou komplexně rozvíjet po stránce nejen znalostní, ale také sociální, emoční a hodnotové.

VÝCHODISKA:
Kvalitní oboustranná komunikace s řediteli vzdělávacích institucí. Vytvoření podmínek pro efektivní spolupráci a podporu škol a vzdělávacích institucí ve všech aspektech jejich činnosti (vytvoření odborného týmu). Rozšiřování kapacity školek a podpora dalších možností péče o předškolní děti tak, aby měl každý občan možnost péče využít. Zjednodušení možnosti získat peníze pro projekty vycházející z potřeb dětí. Podpora uvádění moderních a inovativních přístupů do praxe. Efektivní zapojení dětí se zdravotním i sociálním znevýhodněním do kolektivů jako nástroj vytváření přidané hodnoty pro všechny zúčastněné. Budeme usilovat o zlepšení stravy ve školních jídelnách.

Uznáváme autonomii škol a jejich vedení a jsme si vědomi náročnosti této práce. Proto stojíme o kvalitní oboustrannou komunikaci a o nacházení společných řešení za pomocí zpětné vazby k činnosti. Komunikaci a její efektivnost zlepšíme vytvořením podpůrného týmu pro školy.

Podpůrný tým, který by pomohl školám v řešení náročnějších situací. Jeho součástí by měl být mediátor pro řešení konfliktních situací mezi školou a rodiči, právník se znalostí školské problematiky, který by školám zajišťoval pomoc v právních sporech a při zavádění nových právních předpisů, odborník na stavební úpravy, který by školám pomáhal při zařizování stavebních úprav, metodik projektů, který by školám pomáhal se zpracováním projektových žádostí a s realizací větších projektů, případně další externisté dle potřeb škol.

Dostatek míst ve školkách a dalších institucích. Město by se nemělo snažit zajistit nákladná místa v mateřských školách pro děti již od 2 let věku, pokud mu nebude tato povinnost vyplývat ze zákona. Místo toho by město mělo podpořit rodiny v péči o nejmladší děti, a to zejména podporou dětských klubů, dětských skupin, případně vytvořením platformy pro zprostředkování pomoci při hlídání dětí (např. senioři, kteří mají volný čas a kapacity pro hlídání dětí). Mohl by např. vzniknout fond, který by tyto neformální instituce podporoval, město má také možnost podpořit podobné iniciativy materiálně či nabídnutím prostor a pozemků.

Chceme pomoci školám v zajišťování kvalitních výukových projektů zaměřených na podstatná témata dnešní doby, na které se ne vždycky dostane.

Schopnost rozumět financím a umět pracovat s informacemi v době, která je jimi přeplněná, je pro mladého člověka nedocenitelná. Nicméně ne vždy mají učitelé čas a možnost se s tématy seznámit a reagovat na ně v hodinách. Považujeme za účinné zvát na školy odborníky, kteří pomohou téma zprostředkovat v rámci projektové výuky. Převezmeme aktivní roli a školám v realizacích projektů pomůžeme v koordinaci i finančně.

Město má možnost podpořit vznik tříd nebo škol s novýmpřístupem a být otevřené inovativním školám ze soukromé sféry. Chceme umožnit rodičům i dětem svobodný výběr školy z více různých možností.

Posledních několik let výrazně roste poptávka po odlišném přístupu ke vzdělávání, než nabízejí tradiční školy. A škol, kde odlišný přístup nabízejí, je zakládáno více a více. Máme za to, že rodiče a děti mají mít možnost výběru, jakým způsobem bude vzdělávání probíhat. Proto chceme podpořit inovativní přístupy na školách, které jsou zřizovány městem, ale jsme také otevřeni vznikajícím soukromým školám.

Chceme, aby na peníze pro projekty tvořené s dětmi měl možnost dosáhnout jednoduchou formou každý pedagog, vychovatel či vedoucí kroužku. Tím podpoříme aktivity přesahující do veřejného prostoru i smysluplné projekty v rámci dětského kolektivu, které spojuje nutnost drobné finanční podpory nad rámec rozpočtu dané organizace.

Naším záměrem je ulehčit procesy a dostat peníze tam, kde jsou potřeba. Chybí dětem ve škole hudbení nástroj? Je třeba vybavení pro nový sport? Chybí ve veřejném prostoru lavička? V tom všem mohou minidotace pomoci, aniž by to příliš zatížilo ředitele organizace.

Ve školách chybí projektoví manažeři a jejich kompetence tak přechází na vedení školy, které mnohdy nemá čas a prostor sledovat všechny dotační programy. Chceme školám pomoci v koordinování projektů a usnadnit jim tak přístup k penězům z Evropské unie.

Pro potřeby škol je vypsáno mnoho projektů, jejich úskalím je ale jejich příprava a zpracování, které, aby bylo efektivní, vyžaduje zkušenosti a dostatek znalostí v oboru. Takového úředníka chceme školám poskytnout. Koordinátor projektů by byl významným členem podpůrného týmu pro školy, jenž by měl na zodpovědnost poskytování informací o vypsaných projektech školám a následně administrativní podporu v jejich získávání a vyúčtování.

Chceme, aby ve školách panovala příjemná, bezpečná a přátelská atmosféra. Nabídneme školám možnosti rozšíření preventivních programů, rodičům a dětem dostupnější péči v pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru. Podpoříme školy, aby mohly fungovat více komunitně.

V našem regionu již nyní existuje poměrně široká škála preventivních programů, školám ale chybí informovanost a na hrazené projekty finance a lidské zdroje. Toto můžeme změnit za pomoci podpůrného týmu školy, který může nabídky programů kompletovat a pomoci se zajištěním financování, např. prostřednictvím dotací z EU.

V kompetenci města je zajištění dostatečných kapacit speciálně pedagogického centra. Pedagogicko-psychologickou poradnu může město podpořit v jejím fungování. Je v našich silách na základě vyjádření nebo žádosti ze školy podpořit rodinu při navštěvování soukromých služeb, které nemusejí být pro všechny vždy stejně dostupné. S tím se také pojí provázanost a spolupráce služeb v našem regionu, kterou chceme zlepšit.

Příjemnému a bezpečnému klimatu ve školách a školkách může napomoci více komunitní fungování těchto subjektů, chceme proto komunitní fungování podpořit tam, kde o to rodiče a učitelé budou stát, pomůžeme se získáním financí (podpůrný tým školy) a s realizací nápadů.

Inkluzivní přístup vnímáme jako pozitivní pro všechny zúčastněné, je-li dobře zvládnut. Chceme podpořit proces integrace dětí se znevýhodněním tak, aby nebyl negativně dotčen třídní kolektiv a kvalita výuky.

Konkrétním nástrojem je například podpora modernizace a bezbariérovosti školních budov, pomoc při zajišťování míst asistentů pedagoga a školních asistentů a inovativní práce s třídním kolektivem a podpora ze strany odborných pracovníků. Za důležité považujeme efektivní vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, jejich podporu při docházce do školy s cílem získat dostatečně kvalitní vzdělání pro zařazení do pracovního procesu.

lista