lista
Rozvoj města

Problém
Sídliště tvoří podstatnou část bytového fondu Kladna. Sídliště představují navzdory trvalému vysokému zájmu o tyto byty potenciální sociální riziko vlivem zchudnutí a stárnutí jejich obyvatel. Často slouží jako “přestupní stanice” či “ noclehárna” a jejich mladší obyvatelé zde nechtějí zpravidla strávit celý život.

Cílem je poskytnout obyvatelům takové prostředí, aby se s ním ztotožnili a společně usilovali o jeho další zlepšování, žili zde aktivně a dlouhodobě.

Kroky k dosažení cíle: analýza běžných témat (městské finance na údržbu, množství a potřeba parkování, sociální složení obyvatel, vybavení školkami atp., dopravní dostupnost, bezpečnost…)
zpracování jedné či několika menších kvalitních odborných celkových studií
účast občanů na zpracování analýzy i studie formou dotazníků, osobních setkání, webových aplikací atp.
organizace venkovních aktivit a akcí pro obyvatele k probuzení zájmu o prostředí (kavárny, soutěže, výstavy, sousedské údržbové či úklidové akce…)
postupná realizace výstupů studií podle dlouhodobého plánu

Současné trendy revitalizací sídlišť- dělení rozsáhlých ploch mezi budovami do menších ploch s jasným uživatelem (předzahrádky domů, psí louky, dětská hřiště, hřiště pro seniory, parkování, parkové cesty, ...), snaha o odlišení jednotlivých míst, aby nebyly všechny části sídliště “stejné”, více aktivit pro obyvatele (budování kaváren, společenských center či center pro mládež, budování sportovišť, otevírání stávajících sportovišť pro veřejnost, ...), revize údržby a složení vegetace (nyní mnohdy svépomocně či bez rozmyslu vysázená a již za zenitem, údržba nesmí být pro město finančně vyčerpávající). Organizace parkování taková, aby byl parkovacích míst dostatek, ale ne na úkor jiných kvalitních ploch na sídlišti a jeho prostupnosti pro všechny obyvatele a uživatele.

Problém
Rozvoj města probíhá nerovnoměrně (východ Kročehlav, lokalita Na Kopci- Na Cikánce, Rozdělov…), nová zástavba nenavazuje organicky na současná centra města a služby a nebuduje svoje vlastní nová centra. Vzniká tak prostředí, kde bude převažovat potřeba pohybu automobilem a s aktivním životem mimo bydliště zejména v místě pracoviště, tedy převážně mimo Kladno anebo s obrovskými požadavky na parkování v jiných místech Kladna (navíc obrovské nároky na inženýrské sítě či další vybavení).
Brownfield Poldi je obrovská rozvojová plocha nedostatečně dopravně napojená a znevýhodněná vlastnickou strukturou a ekologickou zátěží oproti rozvojovým plochám na zelené louce. Nevyužité plochy v kontaktu s centrem města poškozují obraz města a to zbytečně plýtvá ornou půdu na svých okrajích.

Cílem je rovnoměrný rozvoj města ve všech jeho částech, a to zejména intenzivní, nikoli extenzivní. Územní plán slouží zájmům veřejnosti s vyvážením ekologické, hospodářské a sociální stránky bez účelových změn. Informace o rozvoji města budou dostupné veřejnosti. Město bude rovnocenným partnerem pro investory, nikoli dojnou krávou.

Kroky k dosažení cíle:
územní plánování

důsledné uplatňování existujících pravidel a norem pro investory (zastavěnost, požadavky na technickou a dopravní infrastrukturu, požadavky na koeficient zeleně atp.)
důraz na spolupráci složek magistrátu při povolování staveb (územní plánování, územní rozhodování, životní prostředí, doprava…)

Brownfield Poldi
aktivnější úsilí o odstranění ekologických zátěží a informování veřejnosti o výsledcích
budování dopravního napojení brownfieldu ulicí Na Valmetce a na dálnici R7
prověření možností podpory investic v brownfieldu (státní a evropské dotace, spolupráce s regionálními rozvojovými agenturami, fungujícími podniky v areálu, vysokým školstvím…)
aktivní přístup města k rozvoji areálu
pořádání kulturních akcí v areálu
zmapování, zachování, zpřístupnění a podpora průmyslových objektů s návštěvnickou hodnotou

Současné trendy
Rozvoj města se soustředí na vytváření kvalitního prostředí pro své obyvatele. Odborníci na radnici vystupují v roli partnerů investorů a hledají všestranně nejvýhodnější řešení. Městský architekt a architekt pro veřejný prostor se aktivně podílejí a hledají možnosti rozvoje města, koordinují plány města a soukromých investorů. Především v zahraničí je trendem zpřístupnění starých průmyslových objektů, jejich nové využití. Výstavba na brownfieldech je upřednostněna oproti výstavbě na zelené louce. Sportovní, kulturní, umělecké a další aktivity jsou podporovány.

Problém
Město opravuje svůj majetek ad hoc, často podle toho, kdo nejvíc křičí, tlačí, kdo kde bydlí atp. Občané neví, kdy se bude revitalizovat a často to neví ani odbory magistrátu, protože rozhodnutí jsou politická, nikoli logická či technická. Některé části města stojí stranou zájmu. Údržbové smlouvy nejsou často důsledně plněny, vybavení města degraduje a město navíc utrácí prostředky nadarmo.

Cílem je rovnoměrná údržba jednotlivých části města a jeho majetku s důrazem na koordinaci oprav a informace dostupné veřejnosti.

Kroky k naplnění cíle
analýza a revize pasportu městského majetku a vybavení, důsledná aktualizace
získání informací od správců a provozovatelů inženýrských sítí k plánovaným investicím
analýza velkých rozvojových záměrů v územním plánu
důsledné vyžadování plnění podmínek stávajících městských údržbových smluv, jejich revize a případně přesoutěžení
zpracování plánu investic a oprav větších celků (ulice, náměstí, prostranství, infrastruktura v majetku města- osvětlení, dešťová kanalizace atp.)
veřejná diskuze k plánu, trvalá aktualizace na základě podnětů veřejnosti
zpracování online podoby přístupné veřejnosti
trvalá aktualizace

Současné trendy
Využití online nástrojů pro zpětnou vazbu od občanů a pro informování občanů, co město připravuje, vede k větší jistotě a zájmu o prostředí, kde žijeme.

Problém
Kladno nedisponuje dostatkem městských bytů pro uskutečňování podpory sociálně slabších obyvatel. Soukromí investoři nemají za povinnost takové byty realizovat. Průměrná architektonická úroveň nové zástavby na Kladně není vysoká.

Cílem je zvětšit množství městem vlastněných bytů a aktivní podpora mladých rodin, seniorů a dalších sociálně slabších občanů. Město uplatní požadavek na procento dostupných bytů pro soukromou výstavbu a bude usilovat o svoji vlastní architektonicky a urbanisticky kvalitní investiční výstavbu.

Kroky k naplnění cíle
s pomocí podmínek územního plánu budeme vyžadovat v soukromých bytových projektech podíl bytů pro sociálně slabší občany, s případným jejich odkupem do majetku města
privatizace bytů města bude probíhat pouze po důkladné rozvaze a omezeně
analýza potřebného optimálního počtu městských bytů, městských prostředků a dalších finančních zdrojů (dotace atp.)
analýza dostupných městských pozemků případně pozemků k odkupu do vlastnictví města
příprava projektů po stavební stránce i po provozní stránce
vlastní výstavba městských bytů s maximálním využitím všech dostupných dotací

lista